Karta zgłoszeń online

Karta zgłoszeń online

Karta zgłoszenia dziecka

do udziału w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych prowadzonych przez Szkołę Języka Polskiego i Kultury w Motherwell

Proszę o przyjęcie mego dziecka na zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone przez Szkołę Języka Polskiego i Kultury w Motherwell.

Podstawowe dane:
Nazwisko ucznia
Imię
Drugie imię
Obywatelstwo
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Szkoła w Polsce, do której uczęszczał uczeń:
Nazwa
miejscowość
klasa
rok ukończenia
Adres zamieszkania ucznia:
Miejscowość:
ulica:
nr domu:
Kod pocztowy:
Dane kontaktowe:
Telefon kontaktowy:
e-mail:
Prawni opiekunowie:
Dane osobowe:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w danych osobowych oraz fotografowanie mojego dziecka i publikację zdjęć w materiałach promujących szkołę.

Oświadczenie: Niniejszym zobowiązuję się do uiszczenia opłaty za zajęcia w wysokości ustalonej przez Zarząd Szkoły Języka Polskiego i Kultury w wyznaczonych terminach.